KONTORHANE, tl yükleme sistemi, turkcell tl yükleme, vodafone tl yükleme, türk telekom tl yükleme, Parça kontör, parca kontor, parça kontür, parca kontur, kontör yükle, avea, turkcell, vodafon
KONTORHANE 
7/24 ONLINE TL YÜKLEME - TURKCELL - TÜRK TELEKOM - VODAFONE
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
 Bayimiz Olun

Bayilik Sözleşmesi

1. TARAFLAR:
 “……………………………………………………………………………………….” adresinde mukim firmamız (bundan böyle kısaca “KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “………………….............................………………………………………………..” adresinde mukim “……………………………………………………………………………………….” (bundan böyle kısaca “Bayi” olarak anılacaktır) aşağıda belirlenen maddeler çerçevesinde işbu Sözleşme (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) hüküm ve şartları üzerinde tam bir anlaşmaya vararak Sözleşmeyi akdetmişlerdir. Sözleşme’de KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET ve ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.
2. TANIMLAR:
Sanal TL : 
Alt ve üst limitleri Türkiye’de faaliyet gösteren GSM Operatörleri tarafından belirlenen miktar ya da tutarlarda, yüklemesi sistem üzerinden yapılan ve tüketicilere fiziksel TL kart verilmeden satılan TL. KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET : KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’in tüm haklarına sahip olduğu, GSM Operatörlerine ait Sanal TL ürünlerinin satışı için oluşturulmuş web tabanlı sanal TL satış sistemi.
Kontör/TL Yükleme Kartı: 
Alt ve üst limitleri GSM Operatörleri tarafından belirlenen miktar ya da tutarlar da fiziksel TL kart olarak satılan TL.
Satış Kanalı: 
Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından işletilen ve çeşitli ticari alanlarda faaliyet göstermekle birlikte, GSM Operatörlerinin TL satışlarını da yapan işletmelerdir.
Bayi: 
Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından işletilen ve çeşitli ticari alanlarda faaliyet gösteren, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET ile işbu sözleşmeyi imzalamış olan kişilerdir.
Alt Bayi
: KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NETSanal sisteminde Bayi’lerin altında tanımlanmış ve sanal TL ticari faaliyetlerinden Bayilerin sorumlu olduğu kişiler.

3. KONU ve KAPSAM:
İşbu Sözleşme KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından, Bayilere ve Bayiler üzerinden diğer Satış Kanallarına ve Alt Bayilere Sanal TL satışı yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespiti amacı ile ve mezkur sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır. İşbu Sözleşme ile ulaşılmak istenen amaç Bayi tarafından Sanal TL satışı yapılması sureti ile, Operatörlere ait TL lerin satış noktalarının arttırılmasıdır.

4.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
4.1. 
Bayi vermiş olduğu siparişin bedelini, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’in münhasıran belirleyeceği satış koşullarına göre, www.KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET adresinde belirtilen banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.
Ödemenin zamanında ve tam olarak yapılmaması halinde, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET Sanal TL Limiti işlem dışı bırakılacak ve vadesinde ödenmeyen bedel için KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından Bayi’ye, vadesinde ödenmeyen bedel üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranında aylık gecikme faizi tahakkuk ettirilecektir. KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET ödenmeyen bedelleri, bu Sözleşmesi tazmin etme hakkı saklıdır.
4.2. 
Bayi Sanal TL satışı yapabilmek için, İşbu Sözleşme’nin Tarafların yetkili temsilcileri eliyle imzalanma tarihinden sonra, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’e yazılı olarak bildirecek ve bu bildirimi müteakip KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından Bayi’ye, siparişte belirtilen bedelde Sanal TL limiti tahsis edilecektir.
4.3. 
Sanal TL Siparişi bedellerine ilişkin faturalama işlemi, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından günlük olarak yapılacak olup, faturalar haftalık olarak toplu şekilde gönderilecektir. Ancak, işbu Sözleşme’nin 4.5. maddesinde belirtilen iade sürecinin oluşması durumu istisnadır. Bayi adına Sanal TL Limiti tayin edilmesine ilişkin koşullar, Bayi’ye yazılı olarak bildirilmek kaydı ile KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından her zaman ve tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.
4.4. Bayi KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından operatörler tarafından sağlanan Sanal TL Limiti dahilinde, Satış Kanallarına Sanal TL Satışı yapabilecektir. Ancak ticari web sitelerine, Zincir Mağazalara ve yapacağı Sanal TL Satışları için önceden KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’nin yazılı onayını almakla yükümlü olacaktır.
4.5. 
Bayi, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’e verdiği ve sistemine yüklemesi tamamlanmış ve bedeli KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’e ödenmiş olan TL siparişinin tamamını veya bir kısmının iptal edilmesi ve ödemenin kendisine iade edilmesini istemesi durumunda, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET öncelikle Bayi’nin Sanal TL sistemini kapatacak ve söz konusu yüklemeden harcama olup olmadığını kontrol edecektir. Herhangi bir harcama yapılmışsa bu tutar bedeli toplam bedelden düşülecek ve kalan tutar için bayiden iade faturasının gelmesini müteakip Bayi’ye ödeme yapılacak ve sistem tekrar aktif hale getirilecektir.
4.6. Bayi KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından adına sağlanan Sanal TL Limitine uygun olarak, satış yapacağı Satış Kanalları’nın ve Alt Bayilerin her birine, belirleyeceği koşullar dahilinde “Sanal TL Limitleri” tayin edecektir. Satış Kanalları ve Alt Bayi’ler ile Bayi arasındaki ticari koşullar ve anlaşmalar KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET için bağlayıcı olmayacak ve bayi söz konusu Satış Kanalları ve Alt Bayiler ile yapmış olduğu anlaşmalardan münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. Ancak bayi Satış Kanalları ve Alt Bayi’ler ile imzalayacağı Sözleşmelerde ve/veya anlaşmalarda, Satış Kanalları tarafından aşağıda belirtilen yükümlülüklere uyulması için gerekli düzenlemelerin bulunmasını sağlamakla, söz konusu yükümlülüklere uyulup uyulmadığını denetlemekle ve yaptığı Sanal TL satışları için, Satış Kanallarına usulüne uygun olarak düzenlenmiş fiş/fatura vermekle ve gerektiğinde bunu KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’e ibraz etmekle yükümlüdür.
4.7. 
Bayi Sanal TL Satışı yapmış olduğu Satış Kanallarının Abonelere yapacağı Sanal TL yüklemelerinde, yükleme yaptıran kişilere, yüklemeye ilişkin olarak usulüne uygun olarak düzenlenmiş fiş/fatura vermelerini temin edecektir.
4.8. Satış Kanallarının, elde ettikleri Abone bilgilerinin gizliliğini korumasını, Sanal TL yükleme işlemi dışında başka herhangi bir amaçla kullanmamasını/kullırmamasını ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamalarını temin edecektir.
4.9. 
Bayi söz konusu kurallara uygun olarak yapılmayan, yanlış/eksik yapılan ya da parasının tahsil edilmiş olmasına rağmen hiç yapılmayan Sanal TL Yüklemeleri, Abone bilgilerinin başka amaçlarla kullanılması vb. nedenlerle doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve bu nedenle KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’nin ya da tüketicilerin uğrayacakları zararları derhal tazmin edecektir.
4.10. Sanal TL Satışının yapılabilmesi için, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET ile bayi ve bayi ile Satış Kanalı arasında internet ya da benzeri bir alt yapı sistemi kurulacaktır. KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET ile bayi arasındaki sistemin
4.10.1. Kurulması, işletilmesi ve söz konusu sistemden doğan maliyetlerin karşılanması Bayi’nin yükümlülüğündedir. Her iki bağlantı tipinde de bayi (ve varsa ISP) tarafında teknik sorumlular belirlenerek KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’e kimlik bilgileri ile birlikte yazılı olarak bildirilecektir.
4.10.2 
KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET kurulacak sistemin detaylarını, kullanım kriterlerini ve startlarını, işbu Sözleşmeye ek olacak şekilde ayrıca Bayi’ye yazılı olarak bildirecektir. Bayi, kendisine bildirilen kriterleri yerine getirmekle yükümlüdür. KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’in, söz konusu sistem detayları ve kullanım kriterleri/startları üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bayi değişikliklerin bildirim tarihinden itibaren, bu değişiklikleri yerine getirecektir.
4.11. Bayi ile Satış Kanalları ve Alt Bayiler arasındaki sistem 4.11.1. 
Bayi, web sitesi üzerinden Satış Kanalları ve Alt Bayilerin tanımlamasını kendisi yapacak ve şifrelerini kendilerine iletecektir. Bayi, Satış Kanalları ve Alt bayileriyle ilgili sisteme girdiği bilgilerin doğruluğunu kabul eder. KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’in söz konusu sistem üzerinde değişiklik talep etme hakkı saklıdır.
4.11.2. Bayi, kendisine bağlı Satış Kanalları ve Alt Bayilerden ödemelerini alarak limitlerini kendisi tanımlar. Satış Kanalları ve Alt bayilerle ilgili tahsilat ve limit tanımlamaları sonucu doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve sorundan bayi kendisi sorumludur.
4.11.3. 
Bayi Satış Kanalı ile arasında kurulacak sistemin, güvenliliğinden, kötüye kullanımlara açık olmasından, Abone bilgilerinin korunması açısından yeterliliğinden sorumludur. Bayi ayrıca, söz konusu sistemde yer alacak bilgilerin servis sağlayıcılar ya da 3. kişilerin müdahalesine uğramamasını, söz konusu bilgilerin başka amaçlarla kullanılmamasını, değiştirilememesini vb.ni sağlamakla yükümlüdür.
4.11.4. KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’nın onayı olmayan bir durum ortaya çıkması veya VPN bağlantı ile ilgili süreci uzatacak başka bir durum ortaya çıkması halinde bayi bağlantıyı Leased Line şeklinde sağlamakla yükümlü olacaklardır.
4.11.5. 
Bayi Satış Kanalı ile arasındaki sistemi, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’in raporlama yapabilmesi için giriş yetkisi olacak şekilde kurmakla/kurdurmakla yükümlüdür.
4.11.6. Bayinin siparişlerinin yüklemesi sistemine yapıldığı a faturası kesilir ve bayiye kargo ile veya elden teslim edilir.
4.11.7. Bayi bir önceki günde KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’e ilettiği TL Yükleme talepleri ile KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET Sisteminde kayıtlı görünen TL yükleme talepleri için, en geç ertesi gün saat 10:00’a kadar KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET ile online mutabakat sağlamalıdır. Mutabakat problemleri, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından bildirilecek olan teknik spesifikasyon dokümanlarında belirtildiği şekilde çözülecektir. Online haberleşmede herhangi bir problem olması durumunda, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından gönderilen teknik spesifikasyon dokümanlarında belirtilen offline süreç uygulanacaktır.
4.11.8. 
KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET ile Bayi’nin kayıtları arasında farklılık olması durumunda, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’in kayıtları esas alınacaktır.
4.15. Bayi KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’in kendisine sağladığı belge, fiyat, şifre vb bilgilerin gizliliğinden kendi ve çalışanları adına sorumludur. Bu bilgilerin 3. üncü sahıslara sızdırılması kamuya açık mecralarda (Dergi, Gazete, internet ortamı vb.) yayınlanması durumda KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’nin uğrayacağı her türlü maddi, manevi zararı tazmin edeceğini peşinen kabul eder.
4.16. Bayi KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’in kendisine sağlayacağı şifrelerin güvenliğini, sağlamakla yükümlüdür. Bu şifrelerin yetkisiz kişilerce kullanılması, hackerlar tarafından ele geçirilmesi ve kötü niyetle kullanılması durumunda meydana gelecek kendi zararı ile birlikte KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’nin uğrayacağı her türlü ticari ve manevi zararı tazmin edeceğini kabul eder.
4.17. KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET 30 gün önceden bildirmek koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir. Bu durumda bayi KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’den herhangi maddi veya manevi tazmin talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.
4.18. KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET Bayi’nin yukarıda belirtilen şartlardan birini veya birkaçını yerine getirmemesi ve/veya eksik getirmesi durumunda bayi’nin hesabını dondurma, bundan kaynaklanan maddi ve manevi zararlarını tazminini talep hakkına sahiptir.
4.19. Bayi 15 gün önceden yazılı bildirilmek ve sözleşmeden kaynaklanan tüm maddi hükümlülükleri yerine getirmek koşulu ile sözleşmeyi fesh edebilir.

5. VERGİ VE MASRAFLAR: 
Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar bayi tarafından karşılanacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN DEVİR YASAĞI: 
Bayi KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’in yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devredemez.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ: 
Taraflardan birinin gizlilikle ilgili hükümleri ihlal etmesi halinde diğer taraf derhal fesih edebilir.
Taraflardan birinin sözleşmenin veya sonradan yapılacak ek protokol ile sözleşmelerin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde diğer tarafın ihlale son verilmesine ilişkin olarak vereceği 30 gün sonunda ihlal devam ederse sözleme tek taraflı olarak fesih edilebilir.
Taraflardan, birinin iflası, tasfiyesi, borçlarını ödemede acze düşmesi halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal fesih edebilir ve madde 4.5 hükümleri uygulanır.
BAYİ, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini hiç ya da gereği gibi yerine getirmediği ya da ihlal ettiği takdirde, KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET, Sözleşme konusu hizmeti durduracak ve BAYİ’ye ihlalin 3(üç) gün içerisinde giderilmesi için yazılı bildirimde bulunacak olup söz konusu ihlalin bildirimden itibaren 3 gün içerisinde giderilmemesi durumunda Sözleşmeyi başkaca bir ihbara ya da ihtara gerek kalmaksızın tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedebilecektir.
Taraflardan herhangi birisinin tüm aktifleri için kayyum tayin edilmiş veya iflasına karar alınmış yahut tasfiyesiz infisah halleri olan birleşme ve nevi değiştirme hariç olmak üzere tasfiyesine karar verilmişse veyahut taraflardan herhangi birisi konkordato ilan etmiş veyahut da borçlarını ödemekte acze düşmüşse (örneğin aleyhine yapılan icra takibi semeresiz kalmışsa), diğer taraf yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla, Sözleşme’yi derhal, tek taraflı olarak sona erdirebilecektir.
KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET işbu sözleşmeyi Sözleşme süresi içerisinde dilediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizin 1(bir) hafta öncesinden ihbar etmek kaydıyla feshedebilecektir. Sözleşme’nin KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET tarafından bu madde kapsamında tek taraflı feshi BAYİ’e KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET’den masraf, tazminat ve başkaca ad altında bir ücret talep etme hakkı vermez.

8.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ: 
İşbu sözleşme imza tarihini müteakip 1(bir) sene müddetle yürürlükte kalacak olup, taraflarca sona erme tarihinden 30 gün önce yazılı olarak fesih isteği bildirilmedikçe 1 yıllık ilave periyotlar için otomatik olarak uzamış kabul edilecektir.

9.SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI: 
İşbu sözleşme ile ilgili her türlü değişiklik taraflarca veya onların yasal temsilcilerince imzalanarak sözleşme kapsamına dahil edilebilir.

10. GİZLİLİK: 
Müşterek çalışmadan ötürü KONTORHANE.COM / KONTORHANE.NET / FATURAHANE.NET ve Müşteri bu sözleşmeden dolayı öğrendikleri her türlü bilgiyi gizli tutacak ve diğerinin muvafakatı olmadan üçüncü şahıslara vermeyeceklerdir. Bu tip bilgilerin sözleşmede belirtilen amaçlar dahilinde tarafların iş görenlerine veya mümessillerine verilmesi hali ve kamuya önceden ifşa edilmiş olan bilgiler bundan müstesnadır. İşbu sözleşme, tarafların müşterek mutabakatları ile .....20… tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim, teati ve imza edilmiş olup, Sözleşme, uyuşmazlıklarında Ankara mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Bu sözleşme (…..) sayfadan oluşmaktadır.

 

 
Copyright © 2013 - KONTORHANE
  KULLANIM ŞARTLARI
  GİZLİLİK
  tasarım ve programlama
teknografi V.2016